Vissza 

Hirdetmény
2011 / 45
Költségvetési Intézmény Gazdasági Szervezete
Óvodai Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
Árubeszerzés
Nyílt
Ajánlati felhívás EUHL
15800000-6; 15500000-3; 03220000-9; 15896000-5; 15897200-4; 15131700-2; 15851100-9; 15112000-6; 15110000-2; 15612500-6; 15872000-1 15800000-6; 15500000-3; 03220000-9; 15896000-5; 15897200-4; 15131700-2; 15851100-9; 15112000-6; 15110000-2; 15612500-6; 15872000-1
2011/04/18
9104/2011
2011/06/01
Regionális vagy helyi hatóság
Gazdasági és pénzügyek
Lomb konyha 12 havi étkezéséhez szükséges élelmiszer – alapanyagok beszerzése 2011
Tartalom letöltése PDF-ben

Tartalom:

EURÓPAI UNIÓ
Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670
E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Információ és on-line formanyomtatványok: http://simap.eu.int
AJÁNLATI FELHÍVÁS
I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ
I.1) Név , cím és kapcsolattartási pont(ok)
Hivatalos név: Költségvetési Intézmény Gazdasági Szervezete
Postai cím: Kuruc Vitézek tere 17.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Gönczöl Beáta igazgató
Telefon: 77/422-570
E-mail: kigszkonyv@t-online.hu
Fax: 77/422-570
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kigsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
További információk a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet
A dokumentáció és további iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet
Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal
xHa attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet
I.2) Az ajánlatkérő típusa és fő tevékenysége vagy tevékenységei
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális és helyi szerveik
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
xRegionális vagy helyi hatóság
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Közjogi szervezet
Európai intézmény/hatóság vagy nemzetközi szervezet
Egyéb
(nevezze meg):
Általános közszolgáltatások
Védelem
Közrend és biztonság
Környezetvédelem
xGazdasági és pénzügyek
Egészségügy
Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
Szociális védelem
Szabadidő, kultúra és vallás
Oktatás
Egyéb
(nevezze meg):
Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja a közbeszerzési eljárást? nem

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA
II.1) Meghatározás
II.1.1 ) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés
Lomb konyha 12 havi étkezéséhez szükséges élelmiszer – alapanyagok beszerzése 2011
II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye ( Csak egy kategóriát válasszon – árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)
a) Építési beruházás
Kivitelezés
Tervezés és kivitelezés
Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően
A teljesítés helye
NUTS-kód
b) Árubeszerzés x
Adásvétel x
Lízing
Bérlet
Részletvétel
Ezek kombinációja/Egyéb
A teljesítés helye
Óvodai Főzőkonyha 6400 Kiskunhalas, Lomb u. 5.
NUTS-kód HU331
c) Szolgáltatásmegrendelés
Szolgáltatási kategória
(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a 2004/18/EK irányelv II. mellékletében)
A teljesítés helye
NUTS-kód
II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul
Közbeszerzés megvalósítása x
Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása
Keretmegállapodás megkötése
II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben)
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A tervezett keretmegállapodás résztvevőineklétszáma
VAGY, adott esetben, maximális létszáma
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben:
vagy hónap(ok)ban:
Indoklás arra az esetre vonatkozóan, ha a megállapodás időtartama meghaladja a négy évet:
A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke (csak számokkal):
Becsült érték ÁFA nélkül:
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges):
II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya
Szállítási szerződés lomb konyha 12 havi étkeztetéséhez szüksége élelmiszer-alapanyagok beszerzésére.
II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak: 15500000-3
03220000-9
15896000-5
15897200-4
15131700-2
15851100-9
15112000-6
15110000-2
15612500-6
15872000-1
II.1.7)
A szerződés a Közbeszerzési Megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik-e? igen
II.1.8) Részekre történő ajánlattétel
(a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen
Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):
egy részre
egy vagy több részre x
valamennyi részre
II.1.9)
Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? nem
II. 2) Szerződés szerinti mennyiség vagy alkalmazási kör
II.2.1) Teljes mennyiség (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve)
12 hónapra, részenként a megadott mennyiség a legalacsonyabb mennyiség, és ettől + 40 %-os eltérés lehetséges.
10 részre vonatkozóan a „B” mellékletben írt mennyiség(ek) szerint. (Részletezve a dokumentáció részét képező műszaki leírásban, termékdokumentációban.)
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY:
és között
Pénznem:
II.2.2)
Vételi jog (opció) (adott esetben) nem
Igen válasz esetén a vételi jog leírása:
Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen):
vagy:
és között
Ha ismert, az árubeszerzésre vagy szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban:
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
II.3) A szerződés időtartama vagy a befejezés, a teljesítés határideje
Az időtartam hónap(ok)ban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY: kezdés (nap/hó/év)
befejezés (nap/hó/év)

III. szakasz : jogi, gazdasági, pénzügyi és technikai információk
III.1) A szerződésre vonatkozófeltételek
III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben)
Amennyiben szállító az időben leadott megrendelés ellenére a megrendelt terméket nem, vagy hiányosan, illetve hibásan szállítja úgy a megrendelt áru – érték alapulvételével 10 % / nap meghiúsulási kötbért fizet.    
III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozójogszabályirendelkezésekre
Az áruszállítás ellenértéke az éves költségvetési forrásból kerül finanszírozásra. Fizetési feltételek a Kbt. 305. §-a szerint, az ajánlatkérő előleget nem folyósít.
III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben)
nem követelmény
III.1.4)
Vonatkozónak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? nem (adott esetben)
Ha igen, akülönleges feltételek meghatározása
III.2) Részvételi feltételek
III.2.1) Az ajánlattevő/a részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó vagy erőforrást nyújtó szervezet:
# aki a Kbt. 60. § 1) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10% - át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó és erőforrást nyújtó szervezet:
# aki a Kbt. 62. § 1) bekezdésben felsorolt kizáró okok hatálya alatt áll.
Igazolás: a Kbt. 63. § (1) bekezdés szerint
III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkamasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k) esetében:
1. Csatolja az összes számlavezető pénzügyi intézményétől származó, ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozatát arról, hogy számláján az elmúlt egy évben (az igazolás kiállítását megelőző 12 hónapban) volt-e sorban állás, és ha igen az mennyi ideig állt fenn (Kbt. 66. § (1.) bekezdés a.) pont szerint).
2. A Kbt. 66. § (1.) bekezdés b.) pont szerinti számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása 2009. évre vonatkozóan, másolatban kiegészítő mellékletekkel együtt, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve, mikor kezdte meg a tevékenységét.
Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az alkalmasságán túl a Kbt. 65. § (3.) és (4.) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a 10 % feletti alvállalkozó(k)ja alkalmas, ha:
1. külön-külön, valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 30 napnál nem régebbi nyilatkozat alapján az elmúlt 12 hónapban egyik cégkivonat szerinti számláján sem fordult elő 30 napot meghaladó sorban állás.
2. 2009. évre vonatkozóan a számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján a vizsgált évben a gazdálkodása nem volt veszteséges (mérleg szerinti eredménye nem negatív)
III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki illetőleg szakmai alkalmassága esetén megkövetelt igazolási mód:
1. Csatolja a 2009., 2010. évek legjelentősebb - a megajánlottal azonos tárgyban - végzett szállításainak ismertetését (legalább a szállítás tárgya, teljesítés ideje, szerződést kötő másik fél megnevezése, ellenszolgáltatás összege, vagy a korábbi szállítás mennyiségére utaló más adat megjelölésével).
2. A Kbt. 68. § (4.) bekezdése alapján csatolja a minőségbiztosítási szabványoknak való megfelelősége tanúsításához független szervezet által kiállított tanúsítványát.
Amennyiben az ajánlattevő alkalmassága igazolása érdekében más szervezet(ek) erőforrására támaszkodik, az alkalmasságán túl a Kbt. 65. § (3.) és (4.) bekezdésében foglaltak is megfelelően alkalmazandók, figyelembe véve a Kbt. 4. § 3/E pontját.       
Ajánlatkérő az alkalmasság igazolásánál figyelembe veszi a Kbt. 69. § (8.) bekezdését.  
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben):
Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója alkalmas, ha:

1. A 2009., 2010. az években (összességében) minimum négy - a megajánlottal azonos tárgyú árura vonatkozó szállítási referenciával rendelkezik, mely referenciák tartalmazzák az ellenszolgáltatás összegét is.
2. Az ajánlattal érintett termékre vonatkozó HACCP vagy azzal egyenértékű élelmiszer - biztonsági rendszer működésére vonatkozó független szervezet által kiállított dokumentummal vagy tanúsítvánnyal, továbbá egyenértékű minőségbiztosítási intézkedés egyéb bizonyítékával rendelkezik.
III.2.4)
Fenntartott szerződések (adott esetben) nem
A szerződés védett műhelyek számára fenntartott
A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
III. 3) Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve?
Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:
III.3.2)
A szervezeteknek közölniük kell-e a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét?

IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS
IV.1) Az eljárás fajtája
IV.1.1) Az eljárás fejtája
Nyílt x
Meghívásos
Gyorsított meghívásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
Tárgyalásos
Megtörtént-e már a részvételre jelentkezők kiválasztása, megjelölése?
Igen válasz esetén a kiválasztott részvételre jelentkezők nevét és címét a VI.3., További információk rovatban kell megadni
Gyorsított tárgyalásos
A gyorsított eljárás alkalmazásának indoklása:
Versenypárbeszéd
IV.1.2) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma (meghívásos és tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd esetén)
Létszám
VAGY: minimum
és, adott esetben, maximum
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
IV.1.3) Az ajálattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során (tárgyalásos eljárás, versenypárbeszéd)
Igénybe vették-e a többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát?
IV. 2) Bírálati szempontok
IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás x
VAGY
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint
az alábbiakban megadott részszempontok (a részszempontokat súlyozással vagy – ha súlyozásra bizonyíthatóan nincs lehetőség – csökkenő fontossági sorrendben kell megadni)
a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban illetve az ismertetőben meghatározott szempontok
Szempont Súlyszám
IV.2.2)
Elektronikus árverést alkalmaznak-e? nem
Ha igen, további információk az elektronikus árverésről (ha szükséges)
IV.3) Adminisztratív információk
IV.3.1)
Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben)
IV.3.2)
Az adott szerződésre vonatkozozóan korábbi közzétételre sor került-e? nem
Igen válasz esetén
Előzetes összesített tájékoztató
Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Egyéb korábbi közzététel (adott esetben)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
Hirdetmény száma a HL-ben: /S
-
(nap/hó/év)
IV.3.3) A dokumentáció és egyéb iratok (a DBR kivételével) vagy ismertetők (versenypárbeszéd esetében) beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje
Dátum: 2011/06/01 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
Kell-e fizetni a dokumentációért? igen
Igen válasz esetén, Ár (számokkal): 20000
Pénznem: HUF
A fizetés feltételei és módja:
A fent megjelölt ár nettó ár, melyet részenként kell az ajánlattevőknek átutalással megfizetni a Budapest Banknál vezetett 10101047-65923000-03003007 számú számlaszámra.
IV.3.4) Az ajánlattételi határidő, illetve a részvételi határidő
Dátum: 2011/06/01 (nap/hó/év)
Időpont: 09:00
IV.3.5) Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére (ha ismert) (m eghívásos és tárgyalásos eljárás, valamint versenypárbeszéd esetén )
Dátum: (nap/hó/év)
IV.3.6) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
HU
Egyéb:
IV.3.7) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (nyílt eljárás esetén)
2011/07/01 -ig (nap/hó/év)
VAGY hónap(ok)ban:
vagy nap(ok)ban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2011/06/01 (nap/hó/év )
Időpont: 09:00
Hely (adott esetben): Piegelné Dr. Csényi Magdolna ügyvédi irodájában 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1 em. 4 ajtó
Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek? (adott esetben) igen
A Kbt. 80. § (2.) bek. szerinti személyek

VI. szakasz: kiegészítő információk
VI.1)
A KÖZBESZERZÉS Ismétlődő jellegű-e? (adott esetben) igen
Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: 2012.04. hó
VI.2)
a szerződés eu-alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos? nem
Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb használható hivatkozási alapot:
VI.3) További információk (adott esetben)
Az eredményhirdetés tervezett ideje: 14.06.2011.
A szerződéskötés tervezett ideje: 01.07.2011.
A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos információk: A dokumentumok átvehetők Piegelné Dr. Csényi Magdolna, ügyvéd irodájának székhelyén, 6400 Kiskunhalas, Garbai S. u. 4/B 1 em. 4 ajtó alatt munkanapokon 8.00-tól 12.00 óráig (2011.06.01.-én 9.00 óráig), a befizetést igazoló átutalási bizonylat ellenében. Ajánlatkérő a dokumentációt megvásárló ajánlattevő számára e-mail-en is rendelkezésre bocsátja a dokumentáció anyagát. 
Az írásos igénylésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia: ajánlattevő neve, székhelyének címe, levelezési címe, az eljárásban kapcsolattartó személy neve, telefonszáma, faxszáma, e-mail címe, ajánlattevő adószáma, valamint a megpályázni kívánt rész megnevezése.  
A Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a Kbt. 13. § (4.) bekezdésében feoglaltak alapján a minősített ajánlattevői névjegyzékhez képest szigorúbban határozta meg.
Egyéb információk:
1. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. §-a alapján biztosítja.
2. Az ajánlattétel nyelve a magyar.
3. Igazolásokat a Kbt. 20. § (3.) bekezdésének megfelelően egyszerű másolati példányban is benyújthatók.
4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 70. § (2.), valamint a Kbt. 71. § (1.) bekezdésében foglaltakra vonatkozóan.
5. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevőknek a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ajánlattevőt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló, a szerződés mellékletét képező megállapodást.
6. Ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10 % -át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az erőforrást nyújtó szervezetnek csatolnia kell az ajánlattételi határidőt megelőző 60 napnál nem régebbi cégkivonatát (amennyiben ajánlattevő és/vagy 10% feletti alvállalkozó, erőforrást nyújtó szerveztet esetében amennyiben cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban akkor a vonatkozó változás bejegyzési kérelem egyszerű másolati példánya is csatolandó.), valamint az aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját egyszerű másolatban (meghatalmazás estén a meghatalmazás, valamint a meghatalmazó és meghatalmazott aláírási címpéldánya szükséges),a cégkivonat, egyéni vállalkozó esetén az érvényes vállalkozói igazolvány, őstermelő esetén az őstermelői regisztrációs igazolás egyszerű másolati példányban csatolandó.
7. Jelen felhívás ajánlati termék dokumentációja részletesen tartalmazza az áru megnevezését, mennyiségi egységét, éves mennyiségét, kiszerelés, leírás, minőségi paraméterek, jellemzők, szállítás ideje, nettó egységár, nettó összesen rovatokat.
8. A felek közös megegyezésével szállító új, megegyező mennyiségű, kiszerelésű, használati célú, értékű árut a régi termék kiváltásával szállíthat. A megrendelő egyoldalú döntésével a régi termékre visszatérhet.
9. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a nettó ajánlati árnak tartalmaznia kell az élelmiszer-alapanyagok teljesítési helyre történő szállításának költségeit is.
10. Ajánlattevőnek szükséges nyilatkozatát csatolni arra vonatkozóan, hogy a szerződés időtartama alatt meghirdetésre kerülő valamennyi akciójában meghatározásra kerülő kedvezményes feltételeket kiterjeszti az ajánlattevő részére szállítandó termékre.
11. Az ajánlattevő az ajánlaton túl külön díj felszámítására semmilyen jogcímen nem jogosult.
12. Az ajánlati termékdokumentációban megadott mennyiségi, minőségi jellemző, márkanév nem értelmezhető úgy, hogy az ajánlatkérő konkrét árut kíván megvásárolni, esetleges megnevezése csak a dolog (áru) pontosabb meghatározását szolgálja azzal, hogy az azzal egyenértékű terméket ajánlatkérő elfogadja.
13. Az érvényes ajánlattétel feltétele az ajánlati dokumentáció mellékletét képező táblázat (termékjegyzék) megfelelő kitöltése és kinyomtatott formában történő benyújtása.
14. Ajánlatkérő az eljárás nyertesével köt szerződést, illetőleg, ha az ajánlatkérő eredményhirdetéskor a második legkedvezőbb ajánlattevőt az összegzésben megjelöli a nyertes ajánlattevő visszalépése, esetén ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köt szerződést.
15. Az ajánlat benyújtásával és ajánlattal kapcsolatos egyéb formai és tartalmi követelmények az ajánlati dokumentációban kerülnek meghatározásra.
16. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség az ajánlattevőt terheli.
17. A postán benyújtott ajánlatot az ajánlatkérő akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidőig sor kerül, az ajánlat illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.
18. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX törvény az irányadó
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL):
A békéltetési eljárást lebonyolító szerv (adott esetben)
Hivatalos név:
Postai cím:
Város/Község:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.2) Jogorvoslati kérelmek benyújtása (kérjük kitölteni a VI.4.2. rovatot VAGY szükség esetén a VI.4.3. rovatot)
A jogorvoslati kérelem benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
a Kbt. 323. §-a alapján
VI.4.3) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Margit krt. 85.
Város/Község: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Telefon: 06-1-336-7776
E-mail: dontobizottsag@kozbeszerzesek-tanacsa.hu
Fax: 06-1-336-7778
Internetcím (URL):
VI.5)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2011/04/13 (nap/hó/év)

A. melléklet További címek és kapcsolattartási pontok
I) További információk a következő címeken és kapcsolattartási pontokon szerezhetők be
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
II) Címek és kapcsolattartási pontok, ahonnan a dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) beszerezhetők
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):
III) Címek és kapcsolattartási pontok, ahova az ajánlatokat/részvételi jelentkezéseket kell benyújtani
Hivatalos név: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Postai cím: Garbai S. u. 4/B 1 em. 4.
Város/Község: Kiskunhalas
Postai irányítószám: 6400
Ország: HU
Címzett: Piegelné Dr. Csényi Magdolna
Telefon: 77/429-811
E-mail: piegelnedr@t-online.hu
Fax: 77/429-811
Internetcím (URL):

B. MELLÉKLET
A részekre vonatkozó információk
A rész száma 10
meghatározás 1-10
1) A rész meghatározása
1. RÉSZ: TEJ ÉS TEJTERMÉKEK
2. RÉSZ: ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS
3. RÉSZ: MIRELIT ÉLELMISZEREK
4. RÉSZ: GYÜMÖLCSLEVEK, GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGKONZERVEK
5. RÉSZ: HÚSKÉSZÍTMÉNYEK
6. RÉSZ: SZÁRAZ TÉSZTAFÉLÉK
7. RÉSZ: BAROMFI HÚSRÉSZEK
8. RÉSZ: SERTÉS – ÉS MARHAHÚS RÉSZEK
9. RÉSZ: SÜTŐIPARI TERMÉKEK
10. RÉSZ: FÜSZÉRTÁRU
2) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 15800000-6
További tárgyak: 15500000-3
03220000-9
15896000-5
15897200-4
15131700-2
15851100-9
15112000-6
15110000-2
15612500-6
15872000-1
3) Mennyiség
1. RÉSZ: TEJ ÉS TEJTERMÉKEK: 2940 KG, 3600 LITER, 36000 DB, 2500 DOBOZ
2. RÉSZ: ZÖLDSÉG, GYÜMÖLCS: 15210 KG, 2200 CSOMÓ, 24300 DB
3. RÉSZ: MIRELIT ÉLELMISZEREK: 13245 KG
4. RÉSZ: GYÜMÖLCSLEVEK, GYÜMÖLCS ÉS ZÖLDSÉGKONZERVEK: 14980 DB, 465 KG, 1400 LITER
5. RÉSZ: HÚSKÉSZÍTMÉNYEK: 2880 KG
6. RÉSZ: SZÁRAZ TÉSZTAFÉLÉK: 4410 KG
7. RÉSZ: BAROMFI HÚSRÉSZEK: 7000 KG
8. RÉSZ: SERTÉS – ÉS MARHAHÚS RÉSZEK: 8800 KG
9. RÉSZ: SÜTŐIPARI TERMÉKEK: 820 KG, 79260 DB
10. RÉSZ: FÜSZÉRTÁRU: 15021,28 KG, 6030 LITER, 4400 DB
Ha ismert, becsült érték ÁFA nélkül (csak számokkal):
Pénznem:
VAGY: és
között
Pénznem:
4) A szerződés időtartama vagy eltérő kezdési/teljesítési határidőfeltüntetése (adott esetben)
Az időtartam hónapban: 12
vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)
VAGY Kezdés (nap/hó/év)
Befejezés (nap/hó/év)
5) További információ a részekről

 Vissza 

Közbeszerzések Tanácsa
Cím: 1024 Budapest Margit krt. 85.
E-mail: kapcsolat@kozbeszerzesek-tanacsa.hu